WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW – serdecznie zapraszamy!

Informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae” zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Via Linguae”, które odbędzie się w Sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ (Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro) dnia 28 stycznia 2016 roku (czwartek)

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae” zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Via Linguae”, które odbędzie się w Sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ (Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro) dnia 28 stycznia 2016 roku (czwartek):

I termin – godzina 17.00;

II termin – godzina 17.30

(zgodnie z §20 ust. 1 Statutu: „Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia).

 

Planowany porządek zwyczajnego, sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków przedstawia się następująco:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza zebrania.
 2. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Via Linguae” z działalności za rok 2015 (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 6. zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia „Via Linguae” za rok 2015;
 7. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015;
 8. zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
 9. ustalenie wysokości składki członkowskiej.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

 

Wszystkich członków Stowarzyszenia „Via Linguae” prosimy o przybycie.