CZŁONKOSTWO

Szanowni Państwo! Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy! Drodzy Przyjaciele!

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w działalność Stowarzyszenia Naukowego „Via Linguae” przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jeśli bliskie są Pani, Panu i Tobie takie sprawy, jak stan i status polszczyzny, poprawność i sprawność komunikacyjna oraz przekonanie, że język jest wartością, to dołączcie już dziś do Stowarzyszenia „Via Linguae”. Wierzymy bowiem, że podejmowane przez nas z zaangażowaniem i pasją zróżnicowane działania o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, artystycznym, także wspierające bogatą w tym zakresie aktywność Instytutu Języka Polskiego UŚ, przyniosą wiele dobrego tak w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym – lokalnym i ogólnopolskim.

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI


 Kto może zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia „Via Linguae”?

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna (zarówno obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, jak i cudzoziemiec), której bliskie są cele Stowarzyszenia „Via Linguae”.

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia „Via Linguae”?

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia „Via Linguae”, należy wypełnić deklarację członkowską, której dokument (do wyboru – w formacie DOC lub PDF) znajduje się poniżej.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA:     pobierz plik     

Prosimy o dostarczenie (osobiście lub pocztą) wypełnionej deklaracji (niezbędny jest odręczny podpis) do biura Stowarzyszenia „Via Linguae”. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu Państwa w poczet członków Stowarzyszenia wpłacić należy składkę członkowską.

Ile wynosi składka członkowska Stowarzyszenia „Via Linguae” i w jaki sposób można ją opłacić?

Składka członkowska Stowarzyszenia „Via Linguae” wynosi 20 złotych rocznie. Opłatę członkowską uiszcza się co roku, przekazując ją osobiście Skarbnikowi Stowarzyszenia „Via Linguae” lub wpłacając na podane niżej konto:

Stowarzyszenie „Via Linguae”

ul. Uniwersytecka 4, pok. A/3.22, 40-007 Katowice

Nr konta: 79 2030 0045 1110 0000 0402 9130 (Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)

Tytułem: Składka członkowska za rok … (imię i nazwisko członka zwyczajnego)

Jakie są moje prawa i obowiązki jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia „Via Linguae”?

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia „Via Linguae” mają prawo do:

 • biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
 • uczestniczenia i głosowania w Walnym Zebraniu Członków;
 • korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
 • uczestniczenia w zebraniach, odczytach, szkoleniach, konferencjach, sympozjach itp., organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie;
 • korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności, o ile ta nie jest sprzeczna z działaniem celowym Stowarzyszenia;
 • zgłaszania opinii wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia pod adresem jego władz;
 • występowania do Zarządu z wszelką inicjatywą;
 • korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 • aktywne uczestniczenie w realizacji celów Stowarzyszenia;
 • przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • regularne opłacanie składek członkowskich;
 • przyczynianie się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia oraz dbanie o jego dobre imię.

CZŁONKOWIE HONOROWI


 Członkiem honorowym Stowarzyszenia „Via Linguae” może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizowaniu celów Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej przy 2/3 głosów pozytywnych na wniosek Zarządu.

 
CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY


 Kto może zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia „Via Linguae”?

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która wspiera jego działania w sposób finansowy, rzeczowy lub merytoryczny.

W jaki sposób mogę zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia „Via Linguae”?

Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia „Via Linguae” członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia, a nadanie godności członka wspierającego następuje po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

Jeśli są Państwo zainteresowani wsparciem działań Stowarzyszenia jako członkowie wspierający, to zapraszamy do kontaktu z nami.