STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA NAUKOWEGO „VIA LINGUAE”

PRZY UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie Naukowe „Via Linguae” przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, zwane w dalszych postanowieniach Statutu „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późniejszych zmianami) oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu.

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „Via Linguae”.

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania mieszczące się w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia mogą być realizowane także poza granicami kraju.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

§ 3.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele i programy działania oraz struktury organizacyjne, a także uchwala akty wewnętrzne dotyczące działalności.

§ 4.

Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej jego członków.

Do prowadzenia swych działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5.

Stowarzyszenie może używać pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, oraz wyróżniającego Stowarzyszenie znaku graficznego.

§ 6.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

Rozdział II. Cele i sposoby działania

§ 7.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. działania na rzecz wzrostu świadomości językowej użytkowników polszczyzny;
 2. upowszechnianie dobrych, tj. poprawnych, właściwych oraz kulturalnych, społecznych praktyk komunikacyjnych, głównie w organach administracji państwowej, instytucjach edukacyjnych i kulturalnych oraz w podmiotach gospodarczych zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego;
 3. propagowanie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacji, przekonania, że język jest wartością;
 4. popularyzacja wiedzy o języku polskim i działalność kulturalnojęzykowa;
 5. działania na rzecz ochrony praw obywatelskich, równych praw kobiet i mężczyzn, różnych grup wiekowych oraz mniejszości, a także propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności;
 6. działania służące pokonywaniu barier społecznych i językowych oraz wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. osób z wadami wymowy, mniejszości, uchodźców, dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią i ubóstwem lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo);
 7. wspieranie i podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, artystycznym oraz inicjatyw służących ochronie dóbr kultury i tradycji;
 8. udzielanie wsparcia inicjatywom zgodnym z celami Stowarzyszenia.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie badań naukowych oraz działalności informacyjnej i wydawniczej;
 2. organizowanie seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, wykładów, pogadanek, konferencji, debat i wyjazdów naukowych, konkursów, zjazdów środowisk itp.;
 3. promocję wiedzy o języku polskim;
 4. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;
 5. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia;
 6. współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi, przedsiębiorstwami, wszelkimi instytucjami, szkołami wyższymi i ośrodkami badawczymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia;
 7. gromadzenie funduszy i środków ruchomych celem wspierania działalności Stowarzyszenia;
 8. fundowanie stypendiów, grantów i nagród;
 9. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia.

§ 9.

Cele Stowarzyszenia mogą być osiągane zarówno poprzez działalność nieodpłatną, jak i odpłatną pożytku publicznego prowadzoną przez Stowarzyszenie.

§ 10.

Stowarzyszenie może zostać członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania na zasadach autonomii.

 

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

§ 12.

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację przynależności.

Członkiem Stowarzyszenia może być zarówno obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, jak i cudzoziemiec, który mieszka w Polsce lub przebywa poza jej granicami.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia przyjmowani są na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 13.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizowaniu celów Stowarzyszenia.

Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej przy 2/3 głosów pozytywnych na wniosek Zarządu.

§ 14.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która wspiera jego działania w sposób finansowy, rzeczowy lub merytoryczny.

Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.

Nadanie godności członka wspierającego następuje po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 15.

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
 1. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
 2. uczestniczenia i głosowania w Walnym Zebraniu Członków;
 3. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
 4. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, szkoleniach, konferencjach, sympozjach itp., organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie;
 5. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności, o ile ta nie jest sprzeczna z działaniem celowym Stowarzyszenia;
 6. zgłaszania opinii wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia pod adresem jego władz;
 7. występowania do Zarządu z wszelką inicjatywą;
 8. korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie

     2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani:

 1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia;
 2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. regularnie opłacać składki członkowskie;
 4. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia oraz dbać o jego dobre imię.

§ 16.

Członkowie honorowi i wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą być jednak głosem doradczym w statutowych działaniach Stowarzyszenia, ale bez prawa głosu stanowiącego. Poza tym mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

Członkowie honorowi wspierają Stowarzyszenie swoim doświadczeniem i autorytetem naukowym oraz społecznym.

Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający – osoby prawne – działają przez swoich przedstawicieli.

Członek wspierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich oraz z aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.

§ 17.

1. Członkostwo zwyczajne może ustać w przypadku:

a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

b. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, ; decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd;

c. skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków na pisemny umotywowany wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia, którego podstawą jest zarzut działania w sprzeczności ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia.

2. Członkostwo honorowe może wygasnąć przez:

a. dobrowolne zrzeczenie się zgłoszone na piśmie;

b. skreślenie z listy członków honorowych wskutek działań rażąco sprzecznych z celami statutowymi Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

3. Członkostwo wspierające może wygasnąć przez:

a. dobrowolne zrzeczenie się zgłoszone na piśmie;

b. skreślenie z listy członków wspierających na podstawie uchwały Zarządu wskutek zaprzestania wspierania Stowarzyszenia przez okres co najmniej 3 lat lub w następstwie działań rażąco sprzecznych z celami statutowymi Stowarzyszenia.

4. O skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia Zarząd informuje pisemnie drogą elektroniczną bądź tradycyjną.

5. Członkostwo zwyczajne, honorowe i wspierające (członka będącego osobą prawną) ustaje w przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, a także w przypadku utraty pełnej zdolności do czynności prawnych (ubezwłasnowolnienia) członka Stowarzyszenia oraz w przypadku jego śmierci. W przypadku członka wspierającego wygasa ono również wraz z utratą przez niego osobowości prawnej.

6. W przypadku śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego Stowarzyszenia, utratę członkostwa stwierdza Zarząd, uwzględniając zmianę w liście członków Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§ 18.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków;

b. Zarząd;

c. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia, tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej, trwa 4 lata.

§ 19. Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków pocztą elektroniczną i na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy – na podstawie uchwały Zarządu;
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie do 28 dni od dnia otrzymania żądania, wniosku lub podjętej własnej uchwały, nie licząc jednak okresu wakacji letnich (lipiec–sierpień), i powinno obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. O jego terminie członkowie powinni być powiadomieni co najmniej 14 dni wcześniej pocztą elektroniczną i na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§ 20.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 2. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 3. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 6. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków;
 7. uchwalanie zmian statutowych zwykłą większością głosów;
 8. ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej;
 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 10. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków.

§ 21.

Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia.

Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

Członkowie Zarządu nie biorą udziału w głosowaniu dotyczącym udzielenia im absolutorium.

Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.

We wszystkich innych sprawach Walne Zebranie może uchwalić głosowanie tajne na wniosek co najmniej dwóch członków obecnych na Walnym Zebraniu.

Z obrad Walnego Zebrania sporządzany jest protokół, który winien być podpisany przez przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.

§ 22. Zarząd

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków oraz zalecenia Komisji Rewizyjnej, reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

Zarząd składa się z 4 do 7 osób wybieranych spośród członków Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków.

Zarząd konstytuuje się sam, wybierając ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, a także, jeśli wybrano więcej osób, członka bądź członków Zarządu.

Zarząd może uzupełnić swój skład o nowych członków w trybie kooptacji, jeśli skład Zarządu uległ zmniejszeniu w czasie trwania kadencji. W trybie tym można powołać nie więcej niż 1/3 liczby członków Zarządu.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Wszyscy członkowie Zarządu składają pisemne oświadczenia w tej sprawie.

§ 23.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć bez prawa głosu stanowiącego członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.
 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 24.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
 2. realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 4. ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;
 5. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków raz w roku;
 8. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu;
 9. inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień Statutu;
 10. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nienależących do właściwości innych władz.

§ 25. Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jako organ kontroli Stowarzyszenia jest niezależna od Zarządu Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych spośród członków Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków.

Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład o nowych członków w trybie kooptacji, jeśli jej skład uległ zmniejszeniu w czasie trwania kadencji. W trybie tym można powołać nie więcej niż 1/3 liczby członków Komisji Rewizyjnej.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej podpisują stosowne oświadczenia w tej sprawie.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

§ 26.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
 2. kontrola bieżącej działalności Zarządu;
 3. ocena pracy Zarządu oraz sporządzanie sprawozdań i bilansów;
 4. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania posiedzenia Zarządu;
 5. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 6. przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.

§ 27.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu stanowiącego.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 28.

Organy Stowarzyszenia mogą uchwalać w granicach Statutu Stowarzyszenia regulaminy dla określenia toku swoich czynności.

 

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia

§ 29.

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i fundusze.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie;
 2. wpływy z własnej działalności statutowej;
 3. granty i dotacje krajowe, unijne oraz pozaunijne programy pomocowe;
 4. dotacje, subwencje, udziały i lokaty;
 5. zapisy, datki, darowizny i spadki;
 6. dochody z majątku Stowarzyszenia, a w szczególności odsetki z lokat i rachunków bankowych oraz innych form oszczędności.

Wszelkie środki pieniężne powinny być przechowywane wyłącznie na kontach Stowarzyszenia.

§ 30.

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.

Wysokość oraz częstotliwość wpłacania składek członkowskich (nie częściej niż raz w roku) określa Zarząd Stowarzyszenia. Informację o wysokości składki podaje Zarząd na corocznym Walnym Zgromadzeniu Członków.

Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd  Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział VI. Sposób reprezentacji

§ 31.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 32.

Rozwiązanie się Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej zwykłą większością głosów.

W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz cel i sposób przeznaczenia majątku Stowarzyszenia i dokonuje również wyboru likwidatorów.